Photo-Gallery

Reception


Step inside to see the collection.
You will be able to make comments under each image.

If you want to offer some photographs, contact the site administrator first, using the Contact page.
You cannot do that in the Gallery.
Užeikite žiūrėti parodą.
Galėsite rašyti savo komentarus po kiekvieno vaizdo.

Jei norite pasiūlyti nuotraukų, pirmą parašykite administratoriui,
naudojant Kontakto puslapį.
Negalite taip daryti Galerijoje.
Enter the Gallery >> Eiti į galeriją >>

The gallery contains photographs collected from various sources. Many of them are copies made available to the public after events.

Photographers were Vincas Rudys and Viktoras Motūza, who photographed many events over decades. There are also photographs from others.

The material is the property of its owner and the people photographed maintain their personal rights. Any questions or comments about this can be sent to the site administrator.

Galerijoje yra nuotraukų, surinktų iš įvairių šaltinių. Daug jų yra kopijos, kurios buvo teikiamos visuomenei po įvykių.

Fotografai buvo Vincas Rudys ir Viktoras Motūza, kurie nufotografavo daug renginių per dešimtnečius. Yra ir kitų žmonių nuotraukos.

Medžiaga yra savininko turtas, ir nufotografuoti žmonės išlaiko savo asmeniškas teises. Klausimus ir komentarus apie tai galima siųsti šio tinklapio administratoriui.

© 2020 manchesteris.org